Янги қўшилган сўзлар →

Sinonim.uz сайтига янги қўшилган сўзлар

тўпланмоқ
йиғилмоқ
умумлашмоқ
бирлашмоқ

кўп гапирмоқ
вайсамоқ
сўзамол
жаврайдиган

алағда
беҳаловатлик
нотинчлик
ташвишланиш
хавотирланиш

абсолют
мутлақ

соқчи
қўриқчи
қоравул

таржимон
тилмоч
мутаржим

азза-базза
онда-сонда
гангимоқ
гарангсимоқ

аймашмоқ
чирмашмоқ

арғимочоқ
ҳалинчак

безовта
нотинч

беламоқ
боғламоқ

ҳазилкаш
қизиқчи
ҳазилвон

ташна
сувсаган
чанқоқ
чанқаган
сувсоқ

туҳмат
бўхтон
даъво

маслаҳат
кенгаш

экмоқ
тиқомқ
ўтказмоқ

сезмоқ
ҳис этмоқ
туймоқ

авахта
қамоқхона

ишчан
ғайратли
меҳнаткаш
меҳнатсевар

беқиёс
бениҳоя
чексиз
мислсиз

тамаддун
маданият

замин
ер
юрт
олам
ғурур
фахр
ифтихор
кибр
иззат-нафс

гуноҳ
айб
жиноят
зид

ҳаром-хариш
номаъқул

маънавий
маънан
ахлоқий

маънавият
комиллик

зиё
нур
ёғду
ёруғлик

касофат
зиён
заҳмат
ёмон
нохуш
бахтсизлик

изтироб
алам
ғам
азоб

тузуккина
яхшигина
нозандай
бинойидек

нолимоқ
шикоят қилмоқ
зорланмоқ
ялинмоқ

виқор
савлат
мағрур
улуғвор

сарбасар
бирма-бир
кетма-кет

нутқ
гап
фикр
ваъз

уйилмоқ
йиғмоқ
тўпламоқ

олифта
сатанг башанг
пўрим

ўрнак
намуна

лапашанг
латта
бўшашган
латтачайнар
ландовур

сотмоқ
пулламоқ

чайқовчи
олибсотар

аркон
амалдор
мансабдор

овоз
садо
сас
товуш

сайёҳ
саёҳатчи
саёҳат қилувчи

тушунмоқ
билмоқ
анламоқ

бўпти
майли
бўлади
яхши

қадимги
дастлабки
бошланғич

алвон
қип-қизил
қирмизи

парвани
нур
шулъа

мункир
тан олмайдиган
инкор этувчи

меъмор
архитектор
бинокор
иморатсоз

эътироф
қабул қилмоқ
маъқулламоқ

зубда
аъло
сара
биринчи

сандулоч
булбул

ҳамкорлик
шерикчилик
ҳамжиҳатлик

турғунлик
таназзул

пайванд
улаш
бириктириш

ҳисса
улуш
тегиш

бийрон
бурро
кескир
ўткир

етарли
бадастир
муҳайё
бекам-кўст

замонаий
янгича
модерн

залил
хўрланган
таҳқирланган
ҳақоратланган

сийм
кумуш

анфос
нафас

одам савдоси
одамфуруш

дахмаза
дардирсар
бош оғриғи

адолатсизлик
ҳақсизлик
хилоф

имилламоқ
сустлашмоқ

муросасиз
келишмайдиган
келишмовчилик

юксак
буюк
олий
юқори

тадбиркор
ишбилармон
уддабурон

мўъжиза
ажойибот
каромат

давангир
забардаст
баҳайбат
гавдали
елкали

истак
хоҳиш
ихтиёр этмоқ

саёҳатчи
жаҳонгашта
турист

тўдадош
гуруҳдош
қавмдош

фильтр
сузгич
саралаш

пушти
оч қизил
шафтоли ранг

офис
идора
шинам жой
ишхона

фикрат
ўйлаш
фикр юритиш
фикр қилиш
тасаввур

ҳайдалган ер
чопилган ер
шудгорланган ер
танҳо

қусур
камчилик

шуур
онг
тушунча

пешлавҳа
махсус ахборот
қўлланма

темп
суръат
жадаллашиш
тезлашиш

таништириш
кўриштириш
юзлаштириш
учраштириш

эгаси
соҳиби
хўжайини

махзан
хазина

турли хил
хилма хил
турфа
беқиёс

инжимоқ
ранжимоқ
хафа бўлмоқ
маъюс тортмоқ
ўксинмоқ

ноқулай
ўнғайсиз
номувофиқ

сарҳад
чегара
ҳудуд

абгор
ночор
хароб
ноилож
чор-ночор
иложсиз

чегирма
имтиёз
енгиллик

абжақ бўлмоқмоқ
мажақ бўлмоқ
дабдала бўлмоқ

абзал
эгар-жабдуқ

абзалламоқ
эгарламоқ
эгар-жабдуқ урмоқ

абзац
хатбоши
сатрбоши

аблақ
чипор
чавкар
абонент
обуначи

абр
булут

абришим
ипак

абрў
қош

аванс
бўнак

авбош
безори
бебош
ўзбошимча

авжланмоқ
кучаймоқ
зўраймоқ

автобиография
касби ҳол
таржимаи ҳол

адабиётчи
адабиётшунос
адабсиз
тарбиясиз
ахлоқсиз
беадаб

адам
йўқлик

адил
тўғри
виждонли
номусли
ҳалол
софдил

адип
мағиз
паравуз

адо
паст
қуйи

ажадргул
итоғиз

аждарнафс
ебтўймас
мечкай
очофат
очкўз
баднафс

аждод
ота-боболар

ажиз
ожизлик
заифлик

ажи-бужи
пала-партиш
эгри-бугри

ажина
жин

ажнабий
хорижий

аза
мотам
таъзия

азадор
таъзияли

азонлаб
саҳарлаб
азонда
саҳарда

азончи
муаззин

айбситмоқ
камчилик топмоқ
нуқсон топмоқ

аймоқ
уруғ
қариндош
туғишган
жигар
жигарбанд
жигаргўша
хеш

айтайлик
дейлик
фараз қилайлик

айш
ҳузур
роҳат
маза
лаззат
кайф-сафо
айшгоҳ
ишратхона

акашак бўлмоқ
тортишиб қолмоқ

акилдоқ
вайсақи

аксирмоқ
акса урмоқч
чучкурмоқ

акула
наҳанг

акция
қимматбаҳо қоғоз

акциядор
акционер
акциячи

ақиқ
ҳақиқ

ақлсиз
беақл
нодон
жоҳил
бехирад

ақл-хуш
эс-хуш

алқисса
хулласи калом
қисқаси
хуллас
ниҳоят
алҳосил
шундай қилиб
ахир
охири

алламаҳал
аллавақт
ярим кеча
кеча
кечаси
тун
оқшом

алланеча
аллақанча

алланима
нимадир
алланарса
алфоз
сўз
калима

алҳол
ҳозирда
айни
пайтда

амалиёт
тажриба
практика

амалиёт
тажриба
практика

амалламоқ
иложини топмоқ
амал-тақал

амалпараст
мансабпараст

амният
хавфсизлик
бехавотирлик

амома
салла
анализ
таҳлил

анжуман
йиғилиш
мажлис
йиғин

аниқламоқ
ойдинлаштирмоқ
муайянлаштирмоқ

анкета
сўровнома

анқимоқ
тарқалмоқ
уфурмоқ

аптека
дорихона

арақхўр
пиёниста
майхўр
ичкиликбоз

аристократ
зодагон
оқсуяк
асилзода

арқон
арғамчи

арсенал
аслаҳахона
қўрхона

асаб
нерв

асабийлашмоқ
ғазабланмоқ
жаҳли чиқмоқ
аччиқланмоқ
қизишмоқ
хафалашмоқ
қаҳрланмоқ

аскар
солдат

асқатмоқ
керак бўлмоқ
иш бермоқ
фойда бермоқ

асос
таянч
негиз
пойдевор
база

асосий
муҳим
аҳамиятли
эътиборли

асосламоқ
исботламоқ

асрдош
замондош

асрор
сир

ассистент
ёрдамчи
кўмакдош

ассоциация
бирлашма
уюшма

аста-аста
секин-секин
аста-секин
секин-аста
тадрижан

астарлик
астарбоп

атама
термин
истилоҳ

атоқли
таниқли
донгдор
машҳур
номдор

аудитория
хона
бўлма

афоризм
ҳикматли сўз

афсонавий
афсонавор
фантастик

афсун
жоду
сеҳр

афсунгар
жодугар
сеҳргар
афсунчи

ахлат
нажас
нажосат

аҳднома
битим
шартнома
пакт

ачитқи
хамиртуруш
туруш

ачишмоқ
жизилламоқ

ашъор
шеър

аъзо
қисм
узув

аъмол
амал
лавозим
мансаб

безамоқ
безатмоқ
ясатмоқ

бойлик
давлат
дунё
мол-мулк
бисот

ётсирамоқ
ётсинмоқ
бегонасирамоқ

иш
юмуш

йўқотиш
ажралиш

қилмоқ
этмоқ
айламоқ

қоида
ақоид

манзил
адрес

маҳаллий
ерлик
туб аҳоли

маълум қилмоқ
билинмоқ
аниқланмоқ
аён қилмоқ

нафис
латиф

оҳанг
интонация

тартибсиз
ағдар-тўнтар
алғов-далғов
остин-устун

тезлашмоқ
жадаллашмоқ
илдамлашмоқ
учувчи
авиатор

ҳа
шундай
маъқул

ҳайрият
наҳотки

ҳасса
асо

эрка
арзанда
тантиқ

юз берган
содир бўлган
рўй бермоқ

олтин куз
хазонрезги
сарғиш

кўрсаткич
ишора
стрелка

огоҳлантириш
хабрдор қилиш
эслатиш

жабҳа
тармоқ
йўналиш
соҳа

шартнома
келишув
битим

қарздор
мажбуриятли
бурчли

оммабоп
халқчил
барча учун

мақтул
қатл қилинган
ўлдирилган

омонат
вақтинчалик
муддатли

синкретик
қисм
бўлакларга ажралган

солиқ
ундирма
мажбурий тўлов

истифодаланмоқ
фойдаланмоқ
ишлатмоқ

ўтирик
алдов
ёлғон

ҳамёнбоп
қиммат бўлмаган
ҳамён кўтарадиган

ҳаммаслак
маслакдош
ҳамфикр

сурилмоқ
жилмоқ
силжимоқ

кредит
насия
ишончли қарз

ишкал
кўнгилсизлик
чалкашлик
чатоқ ҳолат

черик
қўшин
жангчи
аскар

меҳвар
ўқ
айланиш маркази

китоб
битик
дарслик

луғат
мақбул китоб

даввор
чархпалак

ўқувчи
толиб
илм олувчи

кўрпача
тўшак

насиҳатгўй
маслаҳатгўй

тирранча
тирмизак
шумтака

каловланмоқ
гандиракламоқ
чайқалмоқ
нотекис юрмоқ

зимн
асос
замин

жайдари
содда
оддий
жўн
халқона

чумоли
қумурсқа

телбасифат
жиннисифат
хаёли паришон

жигарпора
жигарбанд

саводхон
билимли
хат-саводли

пўлат
қаттиқ металл
темир

терак
оқтерак
кўктерак
мирзатерак

сирқов
беҳол
лоҳас
ланж

футувват
сахийлик
саховатлилик
қўли очиқлик

сув
обиҳаёт
чашма

истисно
мустасно

эркатой
танти
гап уқмайдиган

шаклланмоқ
ривожланмоқ
тараққий этмоқ
униб-ўсмоқ

Муносабат
Алоқа

Қурилма
Техник мослама

Харид қилмоқ
Сотиб олмоқ

Комил
Мукаммал
Бекам-у кўст

Ғамза
Ноз-карашма
Сузилмоқ
Қош қоқмоқ

Дарё
Ирмоқ
Оқар сув

Алоқа
© Sinonim.uz, 2023
Сиз қидираётган синоним, сайтда топилмаса, Телеграмга мурожаат қилинг. Sinonimuz